Disclaimer Lomar Sportvilla

arrow-down

“De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://lomarsportvilla.nl/ Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lomar Sportvilla met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Lomar Sportvilla niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Lomar Sportvilla garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Lomar Sportvilla via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Lomar Sportvilla wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Lomar Sportvilla links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Lomar Sportvilla worden aanbevolen. Lomar Sportvilla aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lomar Sportvilla niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
Lomar Sportvilla behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lomar Sportvilla of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
Lomar Sportvilla behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.”